Quy định chung về điều lệ công ty TNHH

gvlawyers

Member
Điều lệ công ty là một bản thỏa thuận giữa người chủ sở hữu công ty với nhau. Đây được xem là sự cam kết, ràng buộc các thành viên bởi một luật lệ chung. Và điều lệ được soạn thảo dựa trên những khuôn mẫu chung của pháp luật. Từ đó đưa ra các nguyên tắc về quản lý và hoạt động của doanh nghiệp. Điều lệ bao gồm những quy định khi đăng ký doanh nghiệp. Những điều lệ được sửa đổi và bổ sung trong quá trình hoạt động. Vậy làm sao để soạn mẫu điều lệ sao cho đúng quy định? Hãy cùng GVLAWYERS tìm hiểu qua bài viết “Mẫu điều lệ Công ty TNHH một thành viên đúng quy định nhất” dưới đây.

MẪU ĐIỀU LỆ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CẬP NHẬT MỚI NHẤT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ………….

1142
CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG
ĐIỀU 1: HÌNH THỨC

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ………………..

(Dưới đây gọi tắt là Công ty), là doanh nghiệp do ông/bà ……….. thành lập và làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty).

Công ty được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thực hiện các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (GCNĐKDN), có con dấu riêng, có tài khoản bằng tiền Việt Nam và ngoại tệ.

Chủ sở hữu Công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

XEM THÊM: https://gvlawyers.com.vn/mau-dieu-le-cong-ty-tnhh-mot-thanh-vien-dung-quy-dinh/?lang=vi
 
Top